İzmirdeki Madenler nelerdir

#1
Sponsorlu Bağlantılar
izmirin maden rezervleri,
izmir'in madenleri,
izmirdeki madenler

Civa:
İzmir'in Ödemiş ve Karaburun, Konya'nın Sarayönü çevresinde ve ayrıca Niğde civarlarında çıkartılır.

En fazla tuz üretimi İzmir'deki Çamaltı tuzlasında, deniz suyundan elde edilir.

Metalik madenler bakımından ildeki en önemli maden altın cevherleşmeleridir. 9 gr/ton Au ve
11 gr/ton Ag tenörlü Bergama-Ovacık Yatağında 2.980.000 ton rezerv tespit edilmiş olup, bunun
metal karşılğı 26.82 tondur ancak işletilebilir rezerv 24 tondur. Bergama-Ovacık altın yatağı halen
işletilmekte olan bir yataktır. İldeki bir diğer önemli altın cevherleşmesi Efemçukuru Yatağı olup,
12.65 gr/ton Au tenörüne sahip yatağın rezervi 2.500.000 tondur. Yerinde flatasyon sonrası Kışladağ
Altın işletmesine taşınarak değerlendirilmesi gündemdedir. Ödemiş ve Karşıyaka ilçelerinde de
potansiyel altın sahaları bulunmaktadır. Ödemiş-Küre altın sahasında 1.1-8 gr/ton Au tenörlü 96.000
ton muhtemel rezerv; Emirli sahasında ise 4.37 gr/tron Au tenörlü 50.000 ton görünür+muhtemel
rezerv belirlenmiştir. Bunlardan Küre altın sahası geçmiş yıllarda işletilmiştir. Karşıyaka ilçesinde
Arapdağ mevkiindeki Çilektepe ve Altıntepe sahaları da ildeki önemli diğer altın sahalarıdır. 1.3
gr/ton Au tenörlü Çilektepe sahasında 352.625 ton görünür, 1.048.580 ton muhtemel ve 1.717.508
ton mümkün rezerv; 3.38 gr/ton Au tenörlü Altıntepe sahasında ise 154.783 ton görünür, 202.461 ton
muhtemel ve 330.789 ton mümkün rezerv belirlenmiştir. Ayrıca Altıntepe yatağında 42.8 gr/ton Ag
tenörü de bilinmektedir. Tire-Beylerderesi altın sahası da geçmiş yıllarda işletilmiş bir yatak olup,
36.6 gr/ton olan Au tenörüne sahiptir.

İldeki diğer önemli metalik madenler antimuan, bakır, kurşun ve çinko cevherleşmeleridir.
Beydağ ve Kiraz ilçelerinde geçmiş yıllarda işletilmiş iki adet antimuan sahası yer almakta olup,
Beydağ-Emirli sahasında % 1.6-8 Sb tenörlü 1.635.000 ton toplasm rezerv, Kiraz-Çaylı sahasında
ise % 7-9.92 Sb tenörlü 112 ton mümkün rezerv tespit edilmiştir. bu yataklar işletilmiştir. Bu
yatakların antimuan fiyatlarının yeniden hareketlenmesiyle önümüzdeki yıllarda yeniden üretime
geçirilmesi söz konusu olabilir.

Bayındır ve Menderes ilçelerinde bakır-kurşun-çinko oluşumlarına rastlanmaktadır. Bayındır-
Sarıyurt sahasında % 0.1 Cu, % 7 Pb, % 7.5 Zn tenörlü 3.453.272 ton görünür rezerv belirlenmiştir.
Menderes-Gümüşsu sahası ise % 3.92 Pb, % 9.5 Zn (90 gr/ton Ag değeri bilinmektedir) tenörüne
sahip olup, geçmiş yıllarda yaklaşık 4838 ton tüvenan cevher üretilmiştir. Yatakta bugün 2.600.000
ton tüvenan, 135.000 ton mümkün rezerv vardır. Ayrıca Torbalı-Hortuna sahasında % 45 Fe2O3
tenörlü 1.500.000 ton görünür+muhtemel, % 22 Fe2O3 tenörlü 500.000 ton görünür+muhtemel demir
rezervi bulunmaktadır. Yatağın silis içeriği % 17.61 ve As içeriği %1.70’dir. Silis ve As değerlerinin
yüksek olması nedeniyle demir-çelik sanayiinde kullanılmamaktadır. İşletme çalışmaları çimento
hammaddesi için yapılmıştır. İldeki diğer metalik maden oluşumu civa olup, Karaburun, Ödemiş,
Beydağ ve Bayıdır ilçelerinde çok sayıda civa cevherleşmleri yer almaktadır. Karaburun ilçesindeki
civa yataklarının çoğu geçmiş yıllarda işletilmiş olup, ilçedeki yataklarda % 0.2 ile % 0.3 arasında Hg
tenörüne sahip toplam 370.000 ton görünür, 80.000 ton mümkün rezerv belirlenmiştir. Ödemiş
ilçesindeki civa yataklarının da bir kısmı geçmiş yıllarda işletilmiştir. İlçede % 0.10-0.25 Hg arasında
değişen tenörlere sahip yatakların toplam görünür rezervi 47.800 tondur. Beydağ civa yatakları ise
%0.15-0.25 Hg arasında değişen tenörlere sahip olup, toplam 1.058.000 ton görünür rezerv vardır.
İldeki bir diğer civa oluşumu ise Bayındır ilçesindeki Helvacı sahasıdır. % 0.2 Hg tenörlü yatakta
42.120 ton muhtemel rezerv belirlenmiştir.

İzmir ili endüstriyel hammaddeler bakımından oldukça çeşitlilik göstermektedir. Foça-
Şaphane Dağı’nda % 40 Al2O3+TiO2 ve %1 Fe2O3 tenörlü 7.000.000 ton görünür+ muhtemel+ mümkün rezervli alünit; Bornova’da 39.000.000 ton muhtemel kireçtaşı ve 3.800.000 ton muhtemel
kil olmak üzere yaklaşık 43 milyon ton çimento hammaddesi; Çeşme-Alaçatı-Çiftlikköy’de %20 MgO içerikli 403.500.000 ton görünür ve Cumaovası’nda %17-21 MgO tenörlü 7.737.400 ton görünür+muhtemel rezervli dolomit ile Çamlıca’da % 7.49 toplam alkali içerikli 46.813 ton görünür.

ALTIN (Au)
Bergama-Ovacık Yatağı
Tenör
: 9 gr/ton Au, 11 gr/ton Ag
Rezerv
: 2.980.000 ton toplam rezerv (metal Au içeriği 26.82 ton, metal Ag içeriği ise 32.78
tondur). Yatak işletilmektedir.
Tire-Beylerderesi Sahası
Tenör
: 36.6 gr/ton olan Au
: Geçmiş yıllarda işletilmiştir.
Rezerv
Karşıyaka-Arapdağ-Altıntepe Sahası
Tenör
: 3.38 gr/ton Au, 42.8 gr/ton Ag
Rezerv
: 154.783 görünür, 202.461 muhtemel, 330.789 mümkün rezerv.
Karşıyaka-Arapdağ-Çilektepe Sahası
Tenör
: 1.3 gr/ton Au
Rezerv
: 352.625 görünür, 1.048.580 muhtemel, 1.717.508 mümkün rezerv.
Ödemiş-Küre Sahası
Tenör
: 1.1 – 8.0 gr/ton Au, 1-3 gr/ton Ag
Rezerv
: 96.000 ton muhtemel rezerv. Geçmiş yıllarda işletilmiştir.

Ödemiş-Emirli Sahası
Tenör
: 4.37 gr/ton Au
Rezerv
: 50.000 ton görünür+muhtemel rezerv.
Efemçukuru Yatağı
Tenör
:12.65 gr/ton Au
Rezerv
:2.500.000 ton toplam rezerv.

ALÜNİT (Alu)
Foça-Şaphane Dağı Sahası
Tenör
:% 40 Al203+TiO2, % 1 Fe2O3
Rezerv
: 7.000.000 ton görünür+muhtemel+mümkün rezerv.

ANTİMUAN (Sb)
Beydağ-Emirli Zuhuru
Tenör
: % 1.6-8 Sb
Rezerv
: 1.635.000 ton toplam rezerv .Yatak geçmiş yıllarda işletilmiştir.
Kiraz-Çaylı Zuhuru
Tenör
: % 7-9.92 Sb
Rezerv
: 112 ton mümkün rezerv.

ASBEST (Asb)
Urla-Yağcılar-Zongurludere Sahası
Tenör
: % 10 asbest, lif uzunlukları 2-8 mm
Rezerv
: 3.000 ton mümkün .Geçmiş yıllarda 300 ton üretim yapılmıştır.

BAKIR-KURŞUN-ÇİNKO (Cu-Pb-Zn)
Bayındır-Sarıyurt Sahası
Tenör
: % 0.1 Cu, % 7 Pb, % 7.5 Zn
Rezerv
: 3.453.272 ton görünür
Menderes-Gümüşsu Sahası
Tenör
: % 3.92 Pb, % 9.5 Zn (90 gr/ton Ag değeri bilinmektedir)
Rezerv
: Geçmiş yıllarda 4837.5 ton tüvenan cevher üretimiştir. Yatakta bugün 2.600.000 ton
tüvenan, 135.000 ton mümkün rezerv vardır.

CİVA (Hg)
Karaburun-Küçükbahçe, Kalecik Köyleri
Tenör
: % 0.2-0.3 arasında Hg
Rezerv
: 370.000 ton görünür, 80.000 ton muhtemel. Yataklar geçmiş yıllarda işletilmiştir.
Ödemiş-Bıçakçı, Mescitli, Türkönü, Yağcılar Sahaları
Tenör
: % 0.10- 0.25 Hg
Rezerv
: 47.800 ton görünür, 250.000 ton mümkün. Yatak geçmiş yıllarda işletilmiştir.
Beydağ-Comatlı, Halıköy, Tosunlar ve Helvacı Sahaları
Tenör
: % 0.15-0.25 Hg
Rezerv
: 1.058.000 ton görünür rezerv.
Bayındır-Helvacı Sahası
Tenör
: % 0.2 Hg
Rezerv
: 42.120 ton muhtemel rezerv.

ÇİMENTO HAMMADDELERİ (Çmh)
Bornova Sahası
Tenör
:
Rezerv
: 39.000.000 ton muhtemel kireçtaşı, 3.800.000 ton muhtemel kil

DEMİR (Fe)
Torbalı-Hortuna Zuhuru
Tenör
: % 45 Fe, % 17.61 SiO2 ve % 1.70 As
Rezerv
:1.500.000 ton görünür+muhtemel rezerv, % 22 Fe2O3 tenörlü 500.000 ton
görünür+muhtemel. Çimento hammaddesi olarak yataktan üretim yapılmaktadır.
Impüriteler nedeniyle demir-çelik sanayiinde kullanılmamaktadır.

DOLOMİT (Dol)
Çeşme – Alaçatı, Çiftlikköy Sahası
Tenör
: % 20 MgO
Rezerv
:403.500.000 ton görünür, 45.600.000 ton muhtemel rezerv.
Cumaovası Sahası
Tenör
: % 17.44-21.7 MgO
Rezerv
:7.737.400 ton görünür+ muhtemel rezerv.

FELDİSPAT (Fld)
Çamlıca Feldispat Sahası
Tenör
: % 7,49 Na2+K2O
Rezerv
: 46.813 ton görünür rezerv.

GRAFİT (Grf)
Tire-Başköy, Habibler, Çeşmedere ve Karamersin grafit Sahaları
Tenör
: % 4.5-6.5 sabit C
Rezerv
: Sahaların toplam rezervi 210.000 tondur.

KALSİT (Cc)
Tire Sahası
Tenör
: % 93-96 CaCO3
Rezerv
:10.000.000 m3 muhtemel rezerv.

KAOLEN (Kao)
Yenifoça (Kozbeyli), Zeytindağ (Yenişakrar, Örlemiş) Zuhurları
Tenör
: % 3-16 Al2O3, % 1.0-2.4 Fe2O3
Rezerv
:Zuhur

KUM-ÇAKIL (Kçm)
Karşıyaka-Örnek Köyü-Koca Dere
Kalite
: Stabilize malzeme
Rezerv
: 600.000 m3 muhtemel.Yatak işletilmektedir.
Foça-Aliağa Çiftliği-Güzelhisar Dere
Kalite
: Ince sıva malzemesi
Rezerv
:1.500.000 m3 muhtemel rezerv.
Kiraz-Suludere Köyü
Kalite
: Orta kalitelidir
Rezerv
:200.000 m3 muhtemel rezerv.
Seferhisar-Sığıcalı Köyü
Kalite
: Inşaat ve karayolu malzemesi
Rezerv
:500.000 m3 muhtemel rezerv.

MANGANEZ (Mn)
Merkez-Bulgurca, Karaburun-Balıkova Zuhurları
Tenör
: % 38-64 MnO
Rezerv
:Zuhur

MERMER (Mr)
Tire-Ayaklıkırı Sahası
Kalite
: Orta kaliteli, koyu gri ve dumanlı beyaz renkli
Rezerv
: 10.857.000 ton rezerv.
Tire-Göllüce Sahası
Kalite
: Orta kalite, iri kristalli, gri, dumanlı beyaz renkli.
Rezerv
: 945.000 ton.
Torbalı-Tulum Sahası
Kalite
: Orta kaliteli, iri kristalli, dumanlı beyaz renkli.
Rezerv
: 4.560.675 ton.
Selçuk-Belevi Mermer sahaları
Kalite
: Orta kaliteli, gri dumanlı ve beyaz renkli.
Rezerv
: 11.550.000 ton. Geçmiş yıllarda işletilmiş antik bir ocaktır.
İzmir-Urla Sahası
Kalite
: Orta kaliteli.
Rezerv
: 1. Zon: 2.225.573 ton görünür; 2. Zon: 3.045.656 ton görünür ve 3. Zon: 11.466.000
ton görünür+muhtemel rezerv. Yatak işletilmektedir.

PERLİT (Per)
İzmir-Bergama-Maruflarköy ve Ardıkköy Sahaları
Kalite
: Genleşme oranı elektrikli fırında 3.2 olarak belirlenmiş olup, alevdeki genleşme
oranı 10 un üzerindedir.
Rezerv
: 3 sektörde 4.650.000 ton muhtemel rezerv. Andıkköy-Sihirdere sektöründe işletme
yapılmaktadır.
İzmir-Çandarlı-Deliktaşköyü Sahası
Kalite
: Elektrikli fırında genleşme oranı 1.3-1.5‘tur. Ancak alevdeki genleşme oranı 10
civarındadır.
Rezerv
: 3.125.000 ton görünür, 5.000.000 ton muhtemel rezerv.
İzmir-Zeytindağ-Aşağı Şakran Sahası
Kalite
: Genleşme oranı 5.1-6.0‘dır. Alevdeki genleşme oranı 15-20 civarındadır.
Rezerv
: 1.000.000 ton görünür, 3.000.000 ton muhtemel rezerv.
İzmir-Zeytindağı-Koyuneliköyü Sahası
Kalite
: Elektrik fırınındaki genleşme oranı 2.9-7.8 arasındadır
Rezerv
: 3.000.000 ton görünür, 5.000.000 ton muhtemel rezerv.
İzmir-Çandarlı-Demirtaş Sahası
Kalite
:-
Rezerv
: 2.000.000 ton muhtemel rezerv.
İzmir-Cumaovası-Bahçecik Sahası
Kalite
:-
Rezerv
: 5.000.000 ton görünür, 15.000.000 ton muhtemel rezerv. Saha işletilmektedir.
İzmir-Cumaovası- Yeniköy perlit Sahaları
Kalite
:-
Rezerv
: 10.000.000 ton muhtemel, 3.000.000 ton . Halen işletilmektedir.
İzmir-Foça-Tetilköy-Yahyababa Tepe ve Domuz Tepe perlit Sahaları
Kalite
:-
Rezerv
: 3.600.000 ton görünür, 12.500.000 ton muhtemel rezerv.
İzmir-Saruhanlı-Tatlıpınar-Demirci perlit Sahaları
Kalite
:-
Rezerv
: 5.700.000 ton görünür, 12.000.000 ton muhtemel rezerv.

TİTANYUM (Ti)
Ödemiş-Kayabağ, Bebekler, Yeniköy Sahaları
Tenör
: % 1.1-1.6 TiO2
Rezerv
: 11.000.000 ton muhtemel rezerv.

Alıntı
 

D

Dilan

#2
ya bu nedir ya el,if hoca bir performans vedii aa ço zor yaa
 

SeLeN

Yönetici
Editör
#3
İzmir’de Çıkarılan Madenler

Cıva

Tek sıvı madendir. Zirai ilaç yapımında, kâğıt sanayiinde, suni gübre üretiminde ve boya sanayiinde kullanılır. Türkiye’de Sarayönü (Konya), Ödemiş (İzmir), Manisa ve Uşak çevresinde çıkarılmaktadır.

Tuz

Çeşitli yollarla elde edilen bir doğal kaynaktır. Kayatuzu olarak çıkartıldığı gibi, deniz suyundan ve açık işletme olarak Tuz gölünden de elde edilir. En fazla tuz üretimi İzmir’deki Çamaltı tuzlasında, deniz suyundan elde edilir. Çankırı, Erzurum, Kars, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Konya’da işletilmektedir.Türkiye, birçok madende zengin bir ülkedir. Bu madenlerden bazıları turistlik eşya yapımında önem taşır. Lületaşı (Eskişehir’de) ve oltutaşı (Erzurum’da) bu özellikte olanların en önemlileridir.

Demir Madeni

Çıkarıldığı yerler: Divriği –Gürün (Sivas), Hekimhan-Hasan çelebi (Malatya), Çam dağı (Sakarya) , Edremit-Havran-Eymir-Ayvalık-Ayazmant (Balıkesir), Torbalı(İzmir), Simav- (Kütahya), Kırıkhan-Payas(Hatay), Bingöl,Kahramanmaraş,Düzce, Kayseri.

Zımpara Taşı

Çeşitli kesici, torpüleyici ve silici aletlerin yapımında kullanılan zımpara taşı yönünden ülkemiz çok zengindir. Tire (İzmir), Manisa, Söke (Aydın), Milas (Muğla) ve Tavas (Denizli) da çıkarılır.

Mermer

Ülkemiz mermer bakımından zengindir. Afyon, Kütahya, Marmara Adası, Kırşehir, Tokat ve İzmir çevresinde çıkarılır. Yurt dışına ihracatı yapılır.

İzmir’de Aliağa Petrol Rafinerisi de bulunmaktadır.